Skip to main content

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ / pro SŠ

Pojetí studia je významně ovlivněno strukturovaným modelem přípravy budoucích učitelů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V bakalářském studiu je kladen důraz na oborovou přípravu v rámci studované aprobace. Těžiště praktické přípravy na učitelskou profesi je až v navazujícím magisterském studiu.

Důležité dokumenty

Pedagogické praxe v akademickém roce 2023 - 2024
II. 1. r. nMgr. PR1E ZS 10. 10. 2023 – 19. 12. 2023 úterý 1 student
            2 studenti
II. 1. r. nMgr. PR2E LS 20. 2. 2024 – 21. 5. 2024 úterý 1 student
            2 studenti
II. 2. r. nMgr. SPZE ZS 11. 9. 2023 – 13. 10. 2023   5 týdnů
            3 týdny
            2 týdny

Prezenční forma studia - bakalářské

 •  

  ZS, LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

  Předmět Pedagogické praktikum lze plnit jak v ZS - průběžná forma (kroužky, AP, sportovní kluby, ŠD), tak v LS - souvislá forma (letní pobytové, příměstské tábory, soustředění, školy v přírodě).

  Nabídka praxí - asistence v ZŠ, ŠD

  Nabídka praxí - kroužky

  PEP-B pokyny

  PEP-B registrační karta

  Žádost o realizaci praxe

  Potvrzení o provedení pedagogické praxe

  Ukázky výstupů z praxe:

  deník 1 | deník 2 | deník 3

 • ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE - povinná praxe (ASP-B)

  Studenti se prostřednictvím asistenční činnosti  seznamují s charakterem práce v ZŠ, pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v ZŠ z hlediska činnosti učitele, žáků a sledují jejich vzájemnou interakci. Učí se individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, reflektovat a sebereflektovat.

  Nabídky praxí

  ASP-B POKYNY
  ASP-B žádost
  ASP-B potvrzení o provedení pedagogické praxe
  ASP-B nabídka asistencí ve třídě

 • ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPPV)

  Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

  V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

  Formou skupinových návštěv se studenti seznamují s reálnými podmínkami vybraných povolání.

  Aktivity: seminární formy + terénní praktika

  Témata:

  1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
  2. Obecná problematika školství
  3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
  4. Problematika základního školství, reformy, RVP
  5. Profese pedagoga, učitele
  6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
  7. Metodologie pedagogického výzkumu
  8. Malé výzkumné formy
  9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe

  LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPPE)

  Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Prezenční forma studia - magisterské

Kombinovaná forma studia - bakalářské

 • ZS,LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

  Pedagogické praktikum je ve studijním plánu zařazeno v letním semestru 1. ročníku, ale jeho plnění je třeba zahájit již v říjnu (plnění průběžnou formou). V květnu - červnu je udělován zápočet za absolvování praktika průběžnou formou, v srpnu - září je udělován zápočet za plnění souvislou formou (termíny budou vypsány na STAGu).

  PEP-B pokyny

  PEP-B nabídka praxí-asistence v ZŠ, ŠD

  PEP-B nabídka praxí-kroužky

  PEP-B registrační karta

  Potvrzení o provedení pedagogické praxe

  Žádost o realizaci praxe

  Ukázky výstupů z praxe

  deník 1 | deník 2 | deník 3


 • ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE (ASP-B)

  Pro studenty kombinované formy studia platí stejné pokyny jako pro studenty prezenčního studia (viz výše)

 • ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPP-B)

  Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

  V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

  Studenti kombinované formy studia si školy domlouvají sami v místě svého bydliště.

  Aktivity: seminární formy + terénní praktika

  Témata:

  1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
  2. Obecná problematika školství
  3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
  4. Problematika základního školství, reformy, RVP
  5. Profese pedagoga, učitele
  6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
  7. Metodologie pedagogického výzkumu
  8. Malé výzkumné formy
  9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe
  LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPP-B)

  Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Kombinovaná forma studia - magisterské