Učitelství pro 1. stupeň

Studium učitelství pro 1.stupeň není strukturované, systém pregraduální přípravy je ucelený. Základní charakteristikou praktické části je propojenost teorie a praxe.

Důraz je kladen na: 

 • rozvoj sociálně komunikativních a didaktických dovedností
 • realizace prvních učitelských pokusů
 • pozorování, popis a analýza činností učitele a žáků, metod a
 • forem práce, klima a komunikace ve třídě
 • syntéza poznatků a praktických zkušeností
 • hledání vlastní učitelské identity
 • vytvoření vlastního pojetí vyučování

Prezenční forma studia

 • ZS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPP-Z)

  Časová dotace: 29. 9. 2021 - 12. 1. 2022 - každá středa

  Předmět seznamuje studenty formou cvičení s projektováním a realizací výuky, s malými formami pedagogického výzkumu (pozorování, dotazník, anketa). Přispívá ke kompetenci projektovat, plánovat a diagnostikovat. Studenti absolvují besedy s pracovníky konkrétních školských zařízení a v rámci náslechů se učí reflektovat a analyzovat vyučovací hodinu a jednotlivé aktivity při vyučovacím procesu.

  Cílem předmětu je analýza školské praxe a školské soustavy v ČR a reflektivní pojetí náslechů na vybraných fakultních a spolupracujících školách.

  LS - ASISTENČNÍ PRAXE V MŠ (ASP-Z)

  Časová dotace: 16. 5. - 27. 5. 2022, souvislá forma

  LS 2020/21 - ASISTENČNÍ PRAXE V MŠ (ASP-Z)

  Cíl: předmět seznamuje studenty se specifiky preprimárního školství s akcentem na přechod do primárního vzdělávání a diferenciací přístupu k dětem s individuálními potřebami již v MŠ

  Činnosti studentů: studenti se prostřednictvím asistenční činnosti seznamují se specifiky práce v předškolní třídě MŠ. Pozorují, analyzují a reflektují výchovně-vzdělávací práci z hlediska učitele a dětí, sledují jejich vzájemnou interakci. Studenti jsou nejen asistenty, ale připravují a realizují i vlastní mikrovýstupy (didaktická hra, práce s pracovním listem, …), pomáhají učiteli s přípravou aktivit, výrobou pomůcek, při dohledu nad dětmi, provádějí průběžné sebehodnocení podle nástroje pro sebehodnocení a hodnocení studentů

   

  Povinnosti k udělení zápočtu:

  • Pravidelná účast na praxi v určené MŠ (7 dní, 4 hodiny denně)
  • Bezproblémová komunikace s cvičnou učitelkou
  • Šest realizovaných mikrovýstupů
  • Písemné výstupy:
   • Vedení pedagogického deníku dle pokynů vyučující
   • Rozbor výchovně-vzdělávací instituce (popis MŠ a dané třídy)
   • Struktura tří didaktických her
   • Tři přípravy na mikrovýstupy s reflexemi
   • Tvorba jedné didaktické pomůcky + její popis a využití, stačí přiložit fotografii
   • Vyplněný sebehodnotící nástroj – studentka i cvičná učitelka
   • Zhodnocení přínosu praxe a sebe jako budoucího pedagoga (volnou formou 1 A4)
  • Všechny požadované výstupy odevzdejte do učebny do 6. 6. 2022

   

   

   

 •  

  ZS - NÁSLECHOVÁ PRAXE - NSP-Z

  Časová dotace: každý čtvrtek od 30. 9. 2021 - 13. 1. 2022

  Náslechová praxe s reflexí blíže seznamuje s jednotlivými atributy ve vyučovacím procesu. Studenti na základě náslechů a mikrovýstupů společně reflektují důležité jevy ve výuce. Předmět cílí na reflektivní pojetí praxí, kdy studenti se jeden týden (čtvrtek) účastní výuky ve fakultních školách a druhý týden sdílejí a reflektují shlédnutou výuku s přípravou na další náslechy v rámci seminářů na fakultě.

  NSP-Z harmonogram, pokyny

  NSP-Z školy, umístění

  Nástroj pro sebehodnocení a hodnocení studenta na pedagogické praxi

   


  SEZNAMOVÁNÍ S CHARAKTEREM PRÁCE: náslechy, asistentské činnosti, příprava a odučení každý týden jednoho mikrovýstupu, pokračování ve vedení pedagogických deníků

  Povinnosti k uzavření zápočtu:
  Pravidelná účast na praxi
  Popis základní školy a dané třídy
  Odevzdání 10 náslechových archů s refexemi jednotlivých hodin
  Odevzdání 3 příprav na mikrovýstupy s reflexemi
  Odevzdání hodnotícího výkazu od cvičné učitelky/učitele
  Zhodnocení přínosu praxe a sebe jako asistenta ve výuce (A4)

   

  LS - PRŮBĚŽNÁ PRAXE 1-PR1-Z

  Časová dotace PR1-Z: každé úterý 4 vyučovací hodiny od 22. 2. 2022 - 26. 5. 2022 studenti tráví v přidělené ZŠ

  Činnosti studentů: náslechy, pozorování a reflexe vyučovacích jednotek, asistentské činnosti, příprava a realizace částí vyučovacích hodin, pomoc učiteli s přípravou aktivit, výrobou pomůcek, při dozorech, průběžné sebehodnocení podle nástroje pro sebehodnocení a hodnocení studentů

  Povinnosti k uzavření zápočtu:

  • Pravidelná účast na praxi
  • Bezproblémová komunikace s cvičným učitelem/kpi
  • Vedení pedagogického deníku dle pokynů didaktiků
  • Popis základní školy a dané třídy (A4) - počet žáků, žáci s SVP
  • Odevzdání 6 náslechových archů s reflexemi jednotlivých hodin (sledování hodin vedených paní učitelkou)
  • Odevzdání 5 příprav na části vyučovací hodiny s reflexemi
  • Odevzdání 1 přípravy na celou vyučovaví hodinu s reflexí 
  • Odevzdání hodnotícího nástroje vyplněného od studenta a od cvičné učitelky/učitele
  • Zhodnocení přínosu praxe a sebe jako učitele začátečníka ve výuce (A4)
  • Tvorba jedné didaktické pomůcky + její popis + využití (předmět, ročník....)

  Příprava na vyučování (co musí obsahovat)

  Nástroj pro sebehodnocení a hodnocení studenta na pedagogické praxi - word

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  ZS - PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (PR2-Z)

  Časová dotace: každé úterý 4 vyučovací hodiny, od 5. 10.  2021 do 11. 1. 2022 studenti realizují praxe na přidělené základní škole.

  Studenti se seznamují s charakterem práce v 1. třídě, pozorují práci učitele v adaptačním období, asistují při výuce, realizují vyučovací hodiny, seznamují se s administrativou.

  PR2-Z POKYNY

   PR2-Z HARMONOGRAM

   PR2-Z dopis

  LS - OBOROVÁ DIDAKTIKA V PRAXI

  Informace k předmětu poskytne Katedra primárního vzdělávání

   

 • ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 1 (SPP1)

  Časová dotace: 4. 10. 2021- 15. 10. 2021

  • Studenti se již zapojí do všech aktivit ve škole a v dané třídě (min.4h/denně)
  • Absolvují 10 náslechů v různých předmětech a odučí min.15 vyučovacích hodin, splní úkoly dané didaktikem praxe

  SPP1 POKYNY

  SPP1 - HARMONOGRAM  LS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 2 (SPP2)

  Časová dotace: 6 týdnů, 19. 4. 2022 - 27. 5. 2022

   

  Souvislá pedagogická praxe je završující formou praktické přípravy studentů učitelství a má mít komplexní charakter. Navazuje na praktické aktivity studenta v 1. až 7. semestru studia. Kromě předmětového zaměření (výuka v plné šíři předmětů 1. stupně dané třídy) má mít student možnost poznat dítě mladšího školního věku, třídní kolektiv i provoz školy.

   V současné epidemiologicky náročné době bohužel se některé aktivity budou moci plnit jen v omezené míře a je nutné být připraven/a pracovat s žáky jak prezenčně, tak v online formě. Na prezenční výuce se účastníte všech vyučovacích hodin, pomáháte cvičnému učiteli i s činnostmi mimo přímou výuku (dozory, opravování žákovských prací, tvorba pomůcek..)

   

  Činnosti studentů:

  plné zapojení do pedagogického procesu, náslechy (1 náslech denně), pozorování a reflexe vyučovacích jednotek, výuka v dané třídě, asistentské činnosti, pomoc učiteli s přípravou aktivit, zapojení se do všech akcí ve škole a v dané třídě, průběžné sebehodnocení podle nástroje pro sebehodnocení a hodnocení studentů. Studenti denně odučí minimálně dvě vyučovací hodiny (dohromady 60 hodin).

  Povinnosti k uzavření praxe:

  • Pravidelná účast na praxi
  • Popis základní školy, analýza ŠVP, profilace školy (v předepsané formě)
  • Popis třídy jako sociální skupiny, nadaní žáci, žáci s SVP, výchovné problémy..
  • Popis jedné výchovné situace v dané třídě, její interpretace, příčiny, způsoby řešení, doporučení (A4)
  • Odevzdání 6 náslechových archů s reflexemi jednotlivých hodin
  • Odevzdání 5 vzorových příprav na vyučovací hodiny s reflexemi (online)
  • Odevzdání 5 vzorových příprav na vyučovací hodiny s reflexemi (prezenčně)
  • Odevzdání hodnotícího nástroje vyplněného od studenta a od cvičné učitelky/učitele
  • Všechny výstupy z praxe zašlete v el. podobě nejpozději do 10. června 2022
  • Při jakýchkoliv dotazech či problémech na praxi mě informujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

   

   

   

 •  

  ZS - SPECIALIZAČNÍ PRAXE (SPPR)

  Časová dotace: 4. 10. 2021 - 15. 10. 2021

  Studenti si v rámci Specializační praxe zvnitřňují metodické principy svých specializačních předmětů.

  Praxi realizují souvisle dva týdny na fakultních školách v Liberci nebo místě jejich bydliště.

   

  SPPR - pokyny

   

   

   

Kombinovaná forma studia

 • ZS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPP-Z)

   

  ZS – Úvod do pedagogické praxe (UPP-Z)

  Předmět UPP-Z je zařazen do zimního semestru 1. ročníku.

  Tento předmět je pomyslnou vstupní bránou do pedagogických praxí, které budou provázet studenty učitelství v celém průběhu studia. Předmět je spojnicí mezi teoretickými disciplínami a praxí.

  Studenti si v seminární formě (v jednom půldenním setkání) ujasní specifika českého školského systému a pojetí vzdělávání v ČR, seznámí se se specifiky vzdělávání v různých typech institucí tvořících český školský systém, budou diskutovat o vybraných výchovných problémech a pedagogických jevech. Součástí práce v semináři je také analýza vzdělávacích programů (RVP, ŠVP).

  Výstupem tohoto předmětu je semestrální práce reflektující témata ze semináře (analýza školské instituce, aktuální problémy českého školství).

  Studenti jsou v semináři instruováni k založení pedagogického portfolia, které budou dále rozšiřovat v průběhu dalších praxí a předkládat v závěru studia u státních závěrečných zkoušek.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis).

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

  LS - ASISTENČNÍ PRAXE V MŠ (ASP-Z)

  Předmět ASP-Z je standardně zařazen do letního semestru 1. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ PŘEDCHOZÍ PRAXE (UPP-Z)!

  Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky preprimárního školství s důrazem na přechod dětí do primárního vzdělávání. Studenti se také seznámí s průběhem zápisu do 1. ročníku základní školy a s problematikou školní zralosti a připravenosti.

  Studenti se dva dny v průběhu LS prostřednictvím asistenční činnosti seznamují s charakterem práce v MŠ. Studenti sledují práci předškolních pedagogů a diferenciaci jejich přístupu k dětem s individuálními potřebami. Pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v MŠ z hlediska činnosti učitele i dětí a sledují jejich vzájemnou interakci. Studenti se zúčastní zápisu do 1. ročníku základní školy a pozorují činnosti pedagogů, dětí i spolupráci s rodiči.

  Výstupem této části praxe je semestrální práce.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis). Rolovat dolů pod předmět UPP-Z.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků a předložení potvrzení ředitele mateřské školy o absolvovaných hodinách praxe nebo o zaměstnání v MŠ.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

   

 • ZS - NÁSLECHOVÁ PRAXE S REFLEXÍ (NSP-Z)

  Předmět NSP-Z je standardně zařazen do zimního semestru 2. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Základem této části praktické přípravy jsou hospitační (náslechové) a asistenční činnosti (práce s jednotlivými žáky dle pokynů vedoucí učitelky/vedoucího učitele). Studenti již také absolvují vyučovací pokusy v části vyučovací hodiny – mikrovýstupy.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia. Studenti se při zápočtu prokazují potvrzením ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis). Rolovat dolů pod předměty UPP-Z a ASP-Z.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

   

  LS - PRŮBĚŽNÁ PRAXE 1 (PR1-Z)

  Předmět PR1-Z je standardně zařazen do letního semestru 2. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Předmět seznamuje studenty s organizací vyučování na 1. stupni ZŠ, se strukturou vyučovací jednotky a se styly práce učitele. Základem této části praktické přípravy jsou hospitační činnosti a první vyučovací pokusy v celých vyučovacích hodinách českého jazyka a matematiky.

  V průběhu praxe si studenti upevní dovednosti v oblastech plánování výuky a pedagogické komunikace, získají další poznatky v oblasti problematiky ověřování znalostí a hodnocení, prakticky si vyzkouší další vyučovací metody včetně didaktických her. K zápočtu studenti předloží náslechové záznamy a přípravy s reflexemi podle požadavků.

  Výstupem této části praxe je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Studenti plní požadavky praktické přípravy v různých kategoriích podle svého pracovního zařazení.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/  v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis). Rolovat dolů pod předměty UPP-Z, ASP-Z a NSP-Z.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků, předložení vyplněného nástroje sebehodnocení a předložení potvrzení ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (a jejím rozsahu) nebo o absolvované praxi.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

 • ZS - PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (PRPPK)

  ZS - PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (PR2-Z)

  Předmět PRPPK je standardně zařazen do zimního semestru 3. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Základem této části praktické přípravy jsou hospitační činnosti a celodenní výuka ve všech vyučovacích předmětech. V průběhu praxe student vypracovává podrobné přípravy pro všechny vyučované hodiny a osvojuje si dovednosti práce se vzdělávacími dokumenty,  učebnicí, reflexe výuky a sebereflexe.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia. Studenti se při zápočtu prokazují potvrzením ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologie – Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

   

  LS - VÝCHOVNÁ PRAXE (VYPK)

  Předmět VYPK je standardně zařazen do letního semestru 3. ročníku.

  Podmínkou plnění této části praktické přípravy je absolvování všech předchozích částí (UPPMK, PK1K, PK2K, UPRK, PRPPK)

  Základem této části praktické přípravy je výchovná oblast pedagogického působení. Navazuje na pedagogické a psychologické disciplíny. Při školních i mimoškolních výchovných aktivitách si student ujasňuje problematiku výchovných problémů, analyzuje jejich příčiny, možnosti prevence i řešení a zabývá se otázkami využívání výchovných  prostředků.

  Student se v průběhu praxe seznamuje s nejčastějšími projevy problémového chování na 1. stupni ZŠ a jeho příčinami, osvojuje si dovednosti diagnostikovat a řešit výchovné problémy ve škole.

  Výstupem této části praxe je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Studenti plní požadavky praktické přípravy v různých kategoriích podle svého pracovního zařazení. U zápočtové konzultace odevzdají potvrzení ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (a jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Předmět bude uzavřen na zápočtové konzultaci udělením zápočtu na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků, předložení vyplněného nástroje sebehodnocení a předložení potvrzení o výuce či absolvované praxi.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologieInovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL – ve složce Výchovná praxe (inovace).

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

 • ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 1 (SPP1K)

  ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 1 (SPP1K)

  Předmět SPP1K je standardně zařazen do zimního semestru 4. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Základem této části praktické přípravy je souvislé absolvování min. 1 týdne praxe. Praktikant vykonává všechny učitelské činnosti v průběhu celého vyučovacího dne, projektuje výuku a provádí záznamy o průběhu své činnosti, v průběhu praxe si osvojuje dovednosti pro didaktickou analýzu učiva.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia. Studenti se při zápočtu prokazují potvrzením ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologie – Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe Mgr. Radmilu Hostašovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

   

   

  LS – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 2 (SPP2K)

  Předmět SPP2K je standardně zařazen do letního semestru 4. ročníku.

  Podmínkou plnění této části praktické přípravy je absolvování všech předchozích částí (UPPMK, PK1K, PK2K, UPRK, PRPPK, VYPK, SPP1K).

  Základem této části praktické přípravy je souvislé absolvování minimálně jednoho týdne praxe. Studenti vykonávají všechny učitelské činnosti v průběhu celého vyučovacího dne. V rámci praxe vypracují, zrealizují a reflektují jeden výukový projekt.

  Studenti plní požadavky praktické přípravy v různých kategoriích podle svého pracovního zařazení. Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  V průběhu praxe si studenti upevní dovednosti v oblastech plánování projektové výuky a  získají další poznatky v oblasti problematiky kooperativního učení a motivace žáků, prakticky si vyzkouší projektové vyučovací metody.

  Výstupem této části praxe je vypracovaná semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Předmět bude uzavřen na zápočtové konzultaci udělením zápočtu na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků, předložení vyplněného nástroje sebehodnocení a předložení potvrzení ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (a jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologieInovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL – ve složce Souvislá praxe 2 (inovace).

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe Mgr. Radmilu Hostašovou– Centrum praktické přípravy (CPP budova G, 4. patro, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 • ZS - SPECIALIZAČNÍ PRAXE (SPPRK)

  Předmět SPPRK je standardně zařazen do zimního semestru 5. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Předmětem této závěrečné praxe, která završuje celou praktickou přípravu, je výuka ve specializačních předmětech nebo práce se žáky se specifickými poruchami učení (podle vaší specializace).

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologie – Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL.

  Výstupem této části praxe jsou vzorové přípravy s reflexemi z výuky vašeho specializačního předmětu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru (na základě odevzdaného pedagogického portfolia, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe Mgr. Radmilu Hostašovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

   

Kontakt

 • Adresa: Oddělení pedagogické praxe FP TUL
  Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 461 17

 • Telefon: +420 48 535 2855

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Úřední hodiny: Po-Pá 9:00 - 15:00

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická