Skip to main content

Učitelství pro mateřské školy

Pedagogická praxe a její reflexe jsou společně s teoretickou přípravou jedním z pilířů tříletého studia Učitelství pro MŠ. Cílem předmětu je umožnit studentům vlastní zkušenost s oborem a s aktuálními problémy i výzvami předškolního vzdělávání, tato poznání reflektovat a osvojit si kompetence pro výkon profese učitelky MŠ včetně schopnosti sebereflexe a hodnocení vlastního profesního působení. Praxe jsou realizovány ve spolupracujících institucích v Liberci a blízkém okolí, zejména ve fakultních mateřských a základních školách, pod vedením zkušených a proškolených učitelů-mentorů dlouhodobě spolupracujících s FP TU v Liberci. O reflektovaných praxích v průběhu celého studia si studenti vedou pedagogické portfolio. 

Praxe je strukturována do tří hlavních typů:

 • Pedagogické praktikum poskytující vhled do problematiky výchovy a vzdělávání v předškolním věku a seznamující s institucemi pro předškolní vzdělávání.
 • Průběžné pedagogické praxe zaměřené na poznávání organizace předškolního vzdělávání a práce učitelky s dětmi v MŠ a umožňující počátky vlastní pedagogické činnosti studentů v MŠ.
 • Souvislé pedagogické praxe prohlubující poznání práce učitelky v MŠ a umožňující vlastní souvislé pedagogické působení studentů v MŠ.

Všechny typy praxí jsou provázeny pravidelnými reflexemi zkušeností studentů, realizovanými v seminářích a konzultacích studentů s vedoucími praxí a se spolupracujícími didaktiky praxí zejména z KPV a KPP FP TUL.

ZS - Pedagogické praktikum (MPPP)

KPP | Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.

Studenti se seznamují s aktuálními problémy i výzvami předškolního vzdělávání (povinný rok předškolního vzdělávání, společné vzdělávání, role MŠ a rodiny ve vývoji dítěte). Hospitují ve vybraných předškolních zařízeních (běžné MŠ, speciální MŠ při Jedličkově ústavu v Liberci, MŠ s prvky Montessori a waldorfské pedagogiky) a v dalších pedagogických a sociálních institucích (Člověk v tísni, dětské centrum Paprsek). Účastní se hospitací a konzultací s řediteli MŠ, pod odborným vedením provádějí řízená pozorování, analýzu specifik zařízení a pravidelné reflexe hospitací s vedoucím předmětu. Výstupem z předmětu je poznání významu předškolního vzdělávání pro vývoj dítěte s akcentem na pochopení důležitosti vnějších i vnitřních podmínek výchovy a vzdělávání. O průběhu praxe a reflexí si studenti vedou hospitační záznamy jako základ pedagogického portfolia.

Požadavky:

 1. Studium doporučených materiálů a příprava na jednotlivé hospitace.
 2. Aktivní účast na všech hospitacích.
 3. Vedení dokumentace o hospitacích a reflexích.
 4. Společná i individuální ústní rozprava – analýza praxí - s vedoucí/m praxe.
LS - Průběžná praxe v MŠ 1 (MPRP1)

KPV | PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Cílem předmětu je poznání organizační i obsahové struktury práce učitelky s dětmi v MŠ a získání počáteční přímé zkušenosti s oborem. V rámci předmětu studenti realizují pravidelně (1x týdně) hospitace a náslechy ve vybrané fakultní mateřské škole, jejíž vedení i pedagogové jsou proškoleni v mentoringu v rámci DVPP na FP TUL. Student získává orientaci v každodenních provozních záležitostech MŠ, seznamuje se s pedagogickou dokumentací, pozoruje v praxi dynamiku dětské skupiny a profesní kompetence učitelky MŠ. Po seznámení s učitelkami, dětmi a chodem MŠ se studenti zapojují i do činností asistentského charakteru, při nichž poznávají specifika práce učitelky MŠ i věkové skupiny dětí předškolního věku. Pozorovanou problematiku i případné počáteční samostatné pedagogické činnosti student reflektuje s učitelkou-mentorkou a s vedoucí/m praxe. O pozorovaných pedagogických jevech i o průběhu vlastních pedagogických aktivit si studenti vedou strukturovaný pedagogický deník.

Požadavky:

 1. Účast na dvou setkáních s vedoucí praxe z KPV před zahájením praxe.
 2. 10 hospitací v průběhu semestru při dopoledním programu v přidělené MŠ (6 hodin/den)
 3. Asistenční činnosti v MŠ dle pokynů učitelky-mentorky.
 4. Vedení pedagogického deníku a dokumentace o praxi dle pokynů vedoucí praxe.
 5. Seznámení s Nástrojem pro hodnocení a sebehodnocení studenta na pedagogické praxi.
 6. Zpracování Nástroje pro pozorování pedagogických procesů v MŠ.
 7. Společná i individuální ústní rozprava – analýza praxí s vedoucí praxe.
ZS - Průběžná praxe v MŠ 2 (MPRP2)

KPP | PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.

Cílem předmětu je uplatnit dosavadní teoretickou přípravu, navázat na dosavadní formy praxe a prohloubit přímou zkušenost s oborem. V rámci předmětu studenti realizují pravidelně (1x týdně) hospitace a náslechy ve vybrané fakultní mateřské škole, jejíž vedení i pedagogové jsou proškoleni v mentoringu v rámci DVPP na FP TUL. Student poznává organizaci a plánování pedagogické práce v souladu s tematickými celky, měsíčními i týdenními plány konkrétní MŠ. Součástí praxe jsou již i počáteční samostatné činnosti studentů s dětmi, vedoucí k získávání vlastních profesních kompetencí. Studenti si osvojí základní strukturu přípravy učitele na aktivitu/činnost s dětmi v MŠ. Pozorovanou problematiku, didaktické přípravy na samostatné výstupy i realizaci samostatně vedených činností studenti pravidelně reflektují a hodnotí s učitelkou-mentorkou v MŠ a s přidělenými didaktiky praxí z FP TUL. O průběhu hospitací, pozorování, vlastních praktických aktivit i jejich reflexí si studenti vedou strukturovaný pedagogický deník. Součástí praxe je i osvojování metod hodnocení práce učitele prostřednictvím Nástroje pro hodnocení studenta na pedagogické praxi učitelkou-mentorkou a Nástroje pro sebehodnocení studenta na pedagogické praxi.

Požadavky:

 1. Účast na setkání s vedoucími praxe z KPP před zahájením praxe.
 2. 10 hospitací s aktivním zapojením v přidělené MŠ (6 hodin/den).   
 3. Záznamy příprav, realizací a reflexí vlastních činností s dětmi (ve spolupráci s učitelkou-mentorkou a s didaktikem praxe z FP TUL). Student/ka připraví a realizuje nejméně 2x hlavní činnost dne a 3x další aktivity (ranní činnosti, komunitní kruh, vycházka, organizační přesuny – dle dohody s učitelkou v MŠ).  
 4. Vedení pedagogického deníku a dokumentace o praxi dle pokynů vedoucí praxe.
 5. Zpracování Nástroje pro sebehodnocení studenta na pedagogické praxi.
 6. Společná i individuální ústní rozprava – analýza praxí s vedoucí praxe.
LS - Souvislá praxe v MŠ 1 (MSP1)

KPV | PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe umožňuje hlubší poznání každodenní praxe MŠ, vývojových zvláštností dítěte i specifik práce učitele v MŠ. Studenti pozorují práci učitelky s dětmi v MŠ, ale v úzké spolupráci s učitelkou-mentorkou a didaktikem praxe z FP TUL již také připravují, realizují a reflektují vlastní činnosti s dětmi v souladu s týdenními a měsíčními plány MŠ. Tato praxe poskytuje studentovi konkrétní zkušenost s prací s dětmi a okamžitou zpětnou vazbu, což přispívá sebereflexi a k rozvíjení jeho profesních kompetencí. Její součástí je i návštěva zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ, při které má student možnost seznámit se s požadavky kladenými na dítě před vstupem do nové role školáka. Je to rovněž příležitost pro pozorování chování dětí, které zná student ze své souvislé praxe, v dosud nepoznaném prostředí ZŠ včetně jejich komunikace s neznámým učitelem/učitelkou. Student si vede a doplňuje své portfolio a učí se reflektovat přípravu i realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Samostatně zpracovává sebehodnocení dílčích kompetencí uplatněných v průběhu praxe.

Požadavky:

 1. Účast na setkání s vedoucí praxe z KPV před zahájením praxe v MŠ.
 2. Účast na praxi v přidělené MŠ v rozsahu 20 dnů (souvisle, 6 hodin/den).
 3. Minimálně 10x samostatná příprava, vedení a reflexe hlavní denní činnosti s dětmi ve spolupráci s učitelkou-mentorkou a didaktikem praxe z FP TUL.
 4. Účast a pozorování při zápisu dětí z navštěvované MŠ do ZŠ.
 5. Vedení pedagogického deníku a dokumentace o praxi dle pokynů vedoucí praxe.
 6. Zpracování Nástroje pro sebehodnocení studenta na pedagogické praxi.
 7. Společná i individuální ústní rozprava – analýza praxí s vedoucí praxe.
ZS - Asistenční praxe v ZŠ (MAPS)

KPV | PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Asistenční pedagogická praxe studentů Učitelství pro MŠ je realizována v 1. ročníku vybraných fakultních základních škol (na počátku školní docházky žáků). Praxe je zaměřena na seznámení studenta se školským terénem, s organizací vyučování v ZŠ a s charakterem práce učitele v primárním vzdělávání, které bezprostředně navazuje na předškolní výchovu. Cílem je uvědomit si náročnost přechodu dítěte z MŠ do ZŠ a specifika práce učitele se žáky mladšího školního věku. Činnosti asistentského charakteru navazují na praktické zkušenosti studenta z pedagogické praxe v MŠ. O pozorování a analýze výchovně-vzdělávacího procesu v 1. třídě z hlediska činnosti učitele i žáků a jejich vzájemné interakce si studenti vedou záznamy a ty zakládají do svého pedagogického portfolia. 

Požadavky:

 1. Účast na setkáních s pedagogem KPV v letním semestru 2. ročníku.
 2. Aktivní účast studenta na praxi v 1. ročníku ZŠ v rozsahu 10 dnů (souvisle) ihned po zahájení školního roku.
 3. Vypracování a odevzdání zadaných požadavků (včetně zápisu strukturovaného rozhovoru s pedagogem ZŠ).
 4. Společná i individuální ústní rozprava – analýza praxe s vedoucí praxe.
LS - Souvislá praxe v MŠ 2 (MSP2)

KPV | PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe v posledním semestru studia má umožnit studentovi vlastní zkušenost s šíří a rozmanitostí práce učitelky v MŠ. Samostatné přípravy, realizace a hodnocení všech činností v průběhu dne v MŠ v souladu s tematickými celky, měsíčními i týdenními plány MŠ přispívají ke komplexnímu rozvoji profesních kompetencí studenta. V průběhu spolupráce s učiteli -mentory a didaktiky z FP TUL získává student okamžitou i dlouhodobější zpětnou vazbu a je veden k dovednosti stálé sebereflexe a hodnocení svých aktuálních profesních kompetencí. Absolvováním závěrečné souvislé praxe získává student profesní zkušenosti jako základ připravenosti pro výkon profese učitele v MŠ.

Požadavky:

 1. Účast na setkání s pedagogem KPV před zahájením praxe v MŠ.
 2. Účast na praxi v přidělené MŠ v rozsahu 20 dnů (souvisle, 6 hodin/den).
 3. Minimálně 10x samostatná příprava, vedení a reflexe celého dopoledního programu s dětmi ve spolupráci s učitelkou-mentorkou a didaktikem praxe z FP TUL. Vedení pedagogického deníku a dokumentace o praxi dle pokynů vedoucí praxe.
 4. Vedení pedagogického deníku a dokumentace o praxi dle pokynů vedoucí praxe.
 5. Zpracování Nástroje pro sebehodnocení studenta na pedagogické praxi.
 6. Společná i individuální ústní rozprava – analýza praxí s vedoucí praxe.