Skip to main content

Učitelství pro 1. stupeň

Studium učitelství pro 1.stupeň není strukturované, systém pregraduální přípravy je ucelený. Základní charakteristikou praktické části je propojenost teorie a praxe.

Důraz je kladen na: 

 • rozvoj sociálně komunikativních a didaktických dovedností
 • realizace prvních učitelských pokusů
 • pozorování, popis a analýza činností učitele a žáků, metod a
 • forem práce, klima a komunikace ve třídě
 • syntéza poznatků a praktických zkušeností
 • hledání vlastní učitelské identity
 • vytvoření vlastního pojetí vyučování

Důležité dokumenty

Pedagogické praxe v akademickém roce 2023 -2024
Stupeň Ročník Předmět (praxe) Semestr Termín Den
I. 1. r. UPP-Z ZS 20. 9. 2023 – 20. 12. 2023 středa
I. 1. r. ASP-Z LS 13. 5. 2024 – 24. 5. 2024  
I. 2. r. NSP-Z ZS 21. 9. 2023 – 21. 12. 2023 čtvrtek
I. 2. r. PR1-Z LS 20. 2. 2024 – 21. 5. 2024 úterý
I. 3. r. PR2-Z ZS 19. 9. 2023 – 19. 12. 2023 úterý
I. 3. r. PDPX LS Oborová didaktika v praxi - KPV  
I. 4. r. SP1-Z ZS 18. 9. 2023 – 3. 10. 2023  
I. 4. r. SP2-Z LS 15. 4. 2024 – 24. 5. 2024  
I. 5. r. SP3-Z ZS 18. 9. 2023  – 13. 10. 2023  

Prezenční forma studia

 • ZS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPP-Z)

  Časová dotace: 5. 10. 2022 - 21. 12. 2022 - každá středa

  Předmět seznamuje studenty formou cvičení s projektováním a realizací výuky, s malými formami pedagogického výzkumu (pozorování, dotazník, anketa). Přispívá ke kompetenci projektovat, plánovat a diagnostikovat. Studenti absolvují besedy s pracovníky konkrétních školských zařízení a v rámci náslechů se učí reflektovat a analyzovat vyučovací hodinu a jednotlivé aktivity při vyučovacím procesu.

  Cílem předmětu je analýza školské praxe a školské soustavy v ČR a reflektivní pojetí náslechů na vybraných fakultních a spolupracujících školách.

  LS - ASISTENČNÍ PRAXE V MŠ (ASP-Z)

  Časová dotace: 22. 5. 2023 - 2. 6 2023, souvislá forma

  Cíl: předmět seznamuje studenty se specifiky preprimárního školství s akcentem na přechod do primárního vzdělávání a diferenciací přístupu k dětem s individuálními potřebami již v MŠ

  Činnosti studentů: studenti se prostřednictvím asistenční činnosti seznamují se specifiky práce v předškolní třídě MŠ. Pozorují, analyzují a reflektují výchovně-vzdělávací práci z hlediska učitele a dětí, sledují jejich vzájemnou interakci. Studenti jsou nejen asistenty, ale připravují a realizují i vlastní mikrovýstupy (didaktická hra, práce s pracovním listem, …), pomáhají učiteli s přípravou aktivit, výrobou pomůcek, při dohledu nad dětmi, provádějí průběžné sebehodnocení podle nástroje pro sebehodnocení a hodnocení studentů.

  Povinnosti k udělení zápočtu:

  • Pravidelná účast na praxi v určené MŠ (10 dní, 4 hodiny denně)
  • Bezproblémová komunikace s cvičnou učitelkou
  • Šest realizovaných mikrovýstupů
  • Písemné výstupy:
   • Vedení pedagogického deníku dle pokynů vyučující
   • Rozbor výchovně-vzdělávací instituce (popis MŠ a dané třídy)
   • Struktura tří didaktických her
   • Tři přípravy na mikrovýstupy s reflexemi
   • Tvorba jedné didaktické pomůcky + její popis a využití, stačí přiložit fotografii
   • Vyplněný sebehodnotící nástroj – studentka i cvičná učitelka
   • Zhodnocení přínosu praxe a sebe jako budoucího pedagoga (volnou formou 1 A4)
  • Všechny požadované výstupy odevzdejte do 9. 6. 2023
  • Struktura přípravy mikrovýstupu v MŠ

   

   

   

   

   

 • ZS - NÁSLECHOVÁ PRAXE - NSP-Z

  Časová dotace: každý čtvrtek od 29. 9. 2022 - 22. 12. 2022

  Náslechová praxe s reflexí blíže seznamuje s jednotlivými atributy ve vyučovacím procesu. Studenti na základě náslechů a mikrovýstupů společně reflektují důležité jevy ve výuce. Předmět cílí na reflektivní pojetí praxí, kdy studenti se jeden týden (čtvrtek) účastní výuky ve fakultních školách a druhý týden sdílejí a reflektují shlédnutou výuku s přípravou na další náslechy v rámci seminářů na fakultě.

   

   
  SEZNAMOVÁNÍ S CHARAKTEREM PRÁCE: náslechy, asistentské činnosti, příprava a odučení každý týden jednoho mikrovýstupu, pokračování ve vedení pedagogických deníků

  Povinnosti k uzavření zápočtu:
  Pravidelná účast na praxi
  Popis základní školy a dané třídy
  Odevzdání 10 náslechových archů s refexemi jednotlivých hodin
  Odevzdání 3 příprav na mikrovýstupy s reflexemi
  Odevzdání hodnotícího výkazu od cvičné učitelky/učitele
  Zhodnocení přínosu praxe a sebe jako asistenta ve výuce (A4)

   

  LS - PRŮBĚŽNÁ PRAXE 1-PR1-Z

  Časová dotace PR1-Z: každé úterý 4 vyučovací hodiny od 28. 2. 2023 - 30. 5. 2023 studenti tráví v přidělené ZŠ

  Činnosti studentů: náslechy, pozorování a reflexe vyučovacích jednotek, asistentské činnosti, příprava a realizace částí vyučovacích hodin, pomoc učiteli s přípravou aktivit, výrobou pomůcek, při dozorech, průběžné sebehodnocení podle nástroje pro sebehodnocení a hodnocení studentů

  PR1-Z harmonogram

  PR1-Z POKYNY

   PR1-Z Náslechový arch

  PR1-Z Příprava na hodinu

   PR1-Z Příprava na vyučování - ukázka

   PR1-Z Struktura mikrovýstupu

  Pracovní list - PR1-Z

  Desatero - PR1-Z

   PR1- Z - nástroj

   

   

   

 • ZS - PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (PR2-Z)

  Časová dotace: 27. 9. 2022 - 20. 12. 2022

  Každé úterý 4 vyučovací hodiny studenti realizují praxe ma přidělené základní škole.

  Studenti se seznamují s charakterem práce v 1. třídě, pozorují práci učitele v adaptačním období, asistují při výuce, realizují vyučovací hodiny, seznamují se s administrativou.

  LS - OBOROVÁ DIDAKTIKA V PRAXI

  Předmět Oborová didaktika v praxi se bude z velké části zaměřovat na vyučovací předměty výchovného charakteru, kde bude akcentována motivace a mezipředmětové vztahy, předmět zaštiťuje Katedra primárního vzdělávání se zapojením oborových didaktiků z dané katedry.

   

   

 •  

  ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 1 (SP1-Z)

  Časová dotace: 3. 10. - 14. 10. 2022

  • Studenti se již zapojí do všech aktivit ve škole a v dané třídě (min.4h/denně)
  • Absolvují 10 náslechů v různých předmětech a odučí min.15 vyučovacích hodin, splní úkoly dané didaktikem praxe

     LS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 2 (SP2-Z)

  Časová dotace: 6 týdnů, 24. 4. 2023 - 2. 6.  2023

  SP2-Z pokyny

  SP2-Z žádost

  Příprava struktury projektu

  Náslechový arch - SP2-Z

 •  

  ZS - SOUVISLÁ PRAXE SP3-Z

  Časová dotace: 18. 9. 2023 - 13. 10. 2023

   Souvislá praxe SP3-Z seznamuje studenty se specifiky práce v 1. třídě, s adaptačním obdobím dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání.
  Studenti dva týdny pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v 1. třídě z hlediska činnosti učitele, dětí a sledují jejich vzájemnou interakci, utváření kolektivu.

  Druhou část praxe studenti již absolvují v roli učitele, získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování 1. třídy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti.

   SP3-Z žádost

   

   

   

Kombinovaná forma studia

 • ZS – Úvod do pedagogické praxe (UPP-Z)

  Předmět UPP-Z je zařazen do zimního semestru 1. ročníku.

  Tento předmět je pomyslnou vstupní bránou do pedagogických praxí, které budou provázet studenty učitelství v celém průběhu studia. Předmět je spojnicí mezi teoretickými disciplínami a praxí.

  Studenti si v seminární formě (v jednom půldenním setkání) ujasní specifika českého školského systému a pojetí vzdělávání v ČR, seznámí se se specifiky vzdělávání v různých typech institucí tvořících český školský systém, budou diskutovat o vybraných výchovných problémech a pedagogických jevech. Součástí práce v semináři je také analýza vzdělávacích programů (RVP, ŠVP).

  Výstupem tohoto předmětu je semestrální práce reflektující témata ze semináře (analýza školské instituce, aktuální problémy českého školství).

  Studenti jsou v semináři instruováni k založení pedagogického portfolia, které budou dále rozšiřovat v průběhu dalších praxí a předkládat v závěru studia u státních závěrečných zkoušek.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis).

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

  LS - ASISTENČNÍ PRAXE V MŠ (ASP-Z)

  Předmět ASP-Z je standardně zařazen do letního semestru 1. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ PŘEDCHOZÍ PRAXE (UPP-Z)!

  Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky preprimárního školství s důrazem na přechod dětí do primárního vzdělávání. Studenti se také seznámí s průběhem zápisu do 1. ročníku základní školy a s problematikou školní zralosti a připravenosti.

  Studenti se dva dny v průběhu LS prostřednictvím asistenční činnosti seznamují s charakterem práce v MŠ. Studenti sledují práci předškolních pedagogů a diferenciaci jejich přístupu k dětem s individuálními potřebami. Pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v MŠ z hlediska činnosti učitele i dětí a sledují jejich vzájemnou interakci. Studenti se zúčastní zápisu do 1. ročníku základní školy a pozorují činnosti pedagogů, dětí i spolupráci s rodiči.

  Výstupem této části praxe je semestrální práce.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis). Rolovat dolů pod předmět UPP-Z.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků a předložení potvrzení ředitele mateřské školy o absolvovaných hodinách praxe nebo o zaměstnání v MŠ.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

   

 • ZS - NÁSLECHOVÁ PRAXE S REFLEXÍ (NSP-Z)

  Předmět NSP-Z je standardně zařazen do zimního semestru 2. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Základem této části praktické přípravy jsou hospitační (náslechové) a asistenční činnosti (práce s jednotlivými žáky dle pokynů vedoucí učitelky/vedoucího učitele). Studenti již také absolvují vyučovací pokusy v části vyučovací hodiny – mikrovýstupy.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia. Studenti se při zápočtu prokazují potvrzením ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis). Rolovat dolů pod předměty UPP-Z a ASP-Z.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

   

  LS - PRŮBĚŽNÁ PRAXE 1 (PR1-Z)

  Předmět PR1-Z je standardně zařazen do letního semestru 2. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Předmět seznamuje studenty s organizací vyučování na 1. stupni ZŠ, se strukturou vyučovací jednotky a se styly práce učitele. Základem této části praktické přípravy jsou hospitační činnosti a první vyučovací pokusy v celých vyučovacích hodinách českého jazyka a matematiky.

  V průběhu praxe si studenti upevní dovednosti v oblastech plánování výuky a pedagogické komunikace, získají další poznatky v oblasti problematiky ověřování znalostí a hodnocení, prakticky si vyzkouší další vyučovací metody včetně didaktických her. K zápočtu studenti předloží náslechové záznamy a přípravy s reflexemi podle požadavků.

  Výstupem této části praxe je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Studenti plní požadavky praktické přípravy v různých kategoriích podle svého pracovního zařazení.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/  v sekci Primární vzdělávání – Učitelství pro NŠ - kombinovaná forma studia - Praxe - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nadpis). Rolovat dolů pod předměty UPP-Z, ASP-Z a NSP-Z.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků, předložení vyplněného nástroje sebehodnocení a předložení potvrzení ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (a jejím rozsahu) nebo o absolvované praxi.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

 •  ZS - PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (PR2-Z)

  Předmět PRPPK je standardně zařazen do zimního semestru 3. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Základem této části praktické přípravy jsou hospitační činnosti a celodenní výuka ve všech vyučovacích předmětech. V průběhu praxe student vypracovává podrobné přípravy pro všechny vyučované hodiny a osvojuje si dovednosti práce se vzdělávacími dokumenty,  učebnicí, reflexe výuky a sebereflexe.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia. Studenti se při zápočtu prokazují potvrzením ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologie – Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe PaedDr. Jitku Jursovou, Ph.D.

   

   

  LS - Oborová didaktika v praxi

  Informace k předmětu poskytne Katedra primárního vzdělávání

 •  ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 1 (SP1-Z)

  AKTUALIZACE POŽADAVKŮ NA PRAXE - SRPEN 2022

  Předmět SPP1K je standardně zařazen do zimního semestru 4. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Základem této části praktické přípravy je souvislé absolvování min. 1 týdne praxe. Praktikant vykonává všechny učitelské činnosti v průběhu celého vyučovacího dne, projektuje výuku a provádí záznamy o průběhu své činnosti, v průběhu praxe si osvojuje dovednosti pro didaktickou analýzu učiva.

  Výstupem této části praxe (a všech dalších) je semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia. Studenti se při zápočtu prokazují potvrzením ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologie – Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL.

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru pak prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e- learningovém kurzu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru

  (na základě odevzdané semestrální práce, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe Mgr. Radmilu Hostašovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

   

   

  LS – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 2 (SP2-Z)

  Předmět SPP2K je standardně zařazen do letního semestru 4. ročníku.

  Podmínkou plnění této části praktické přípravy je absolvování všech předchozích částí (UPPMK, PK1K, PK2K, UPRK, PRPPK, VYPK, SPP1K).

  Základem této části praktické přípravy je souvislé absolvování minimálně jednoho týdne praxe. Studenti vykonávají všechny učitelské činnosti v průběhu celého vyučovacího dne. V rámci praxe vypracují, zrealizují a reflektují jeden výukový projekt.

  Studenti plní požadavky praktické přípravy v různých kategoriích podle svého pracovního zařazení. Studentům, kteří již vyučují na 1. stupni, je jejich výuka uznávána jako absolvování praxe.

  V průběhu praxe si studenti upevní dovednosti v oblastech plánování projektové výuky a  získají další poznatky v oblasti problematiky kooperativního učení a motivace žáků, prakticky si vyzkouší projektové vyučovací metody.

  Výstupem této části praxe je vypracovaná semestrální práce, která je zároveň součástí postupně vznikajícího pedagogického portfolia.

  Předmět bude uzavřen na zápočtové konzultaci udělením zápočtu na základě odevzdané semestrální práce, odevzdaných výstupů z praxe dle požadavků, předložení vyplněného nástroje sebehodnocení a předložení potvrzení ředitele školy o výuce na 1. stupni ZŠ (a jejím rozsahu) nebo o absolvovaných hodinách praxe.

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části praktické přípravy jsou ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologieInovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL – ve složce Souvislá praxe 2 (inovace).

  Studenti jsou povinni se na začátku semestru seznámit s požadavky k absolvování praxe, v průběhu semestru prostudovat všechny připravené materiály a řídit se pokyny v příslušném e-learningovém kurzu.

  V případě potřeby se s problémy či dotazy obracejte na didaktičku praxe Mgr. Radmilu Hostašovou– Oddělení pedagogické praxe (OPP budova G, 4. patro, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 • ZS - SPECIALIZAČNÍ PRAXE (SPPRK)

  AKTUALIZACE POŽADAVKŮ NA PRAXE - SRPEN 2022

  Předmět SPPRK je standardně zařazen do zimního semestru 5. ročníku.

  PODMÍNKOU PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TOHOTO PŘEDMĚTU JE SPLNĚNÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH PRAXÍ !

  Předmětem této závěrečné praxe, která završuje celou praktickou přípravu, je výuka ve specializačních předmětech nebo práce se žáky se specifickými poruchami učení (podle vaší specializace).

  Podrobné informace, studijní materiály a pokyny k absolvování této části jsou připraveny ve stejnojmenném kurzu v elektronickém studijním prostředí https://elearning.fp.tul.cz/ v sekci Pedagogika a psychologie – Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL.

  Výstupem této části praxe jsou vzorové přípravy s reflexemi z výuky vašeho specializačního předmětu.

  Předmět je uzavřen udělením zápočtu ve stanoveném termínu v závěru příslušného semestru (na základě odevzdaného pedagogického portfolia, příprav s reflexemi, nástroje pro sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studenta na pedagogické praxi a potvrzení o výuce či absolvované praxi).

  V průběhu semestru se v případě potřeby obracejte se svými problémy či dotazy na garantku praxe Mgr. Radmilu Hostašovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).