Skip to main content

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ / pro SŠ

Pojetí studia je významně ovlivněno strukturovaným modelem přípravy budoucích učitelů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V bakalářském studiu je kladen důraz na oborovou přípravu v rámci studované aprobace. Těžiště praktické přípravy na učitelskou profesi je až v navazujícím magisterském studiu.

Důležité dokumenty

Pedagogické praxe v akademickém roce 2023 - 2024
II. 1. r. nMgr. PR1E ZS 10. 10. 2023 – 19. 12. 2023 úterý 1 student
            2 studenti
II. 1. r. nMgr. PR2E LS 20. 2. 2024 – 21. 5. 2024 úterý 1 student
            2 studenti
II. 2. r. nMgr. SPZE ZS 11. 9. 2023 – 13. 10. 2023   5 týdnů
            3 týdny
            2 týdny

Prezenční forma studia - bakalářské

 

ZS, LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

Předmět Pedagogické praktikum lze plnit jak v ZS - průběžná forma (kroužky, AP, sportovní kluby, ŠD), tak v LS - souvislá forma (letní pobytové, příměstské tábory, soustředění, školy v přírodě).

Nabídka praxí - asistence v ZŠ, ŠD

Nabídka praxí - kroužky

PEP-B pokyny

PEP-B registrační karta

Žádost o realizaci praxe

Potvrzení o provedení pedagogické praxe

Ukázky výstupů z praxe:

deník 1 | deník 2 | deník 3

ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE - povinná praxe (ASP-B)

Studenti se prostřednictvím asistenční činnosti  seznamují s charakterem práce v ZŠ, pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v ZŠ z hlediska činnosti učitele, žáků a sledují jejich vzájemnou interakci. Učí se individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, reflektovat a sebereflektovat.

Nabídky praxí

ASP-B POKYNY
ASP-B žádost
ASP-B potvrzení o provedení pedagogické praxe
ASP-B nabídka asistencí ve třídě

ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPPV)

Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

Formou skupinových návštěv se studenti seznamují s reálnými podmínkami vybraných povolání.

Aktivity: seminární formy + terénní praktika

Témata:

 1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
 2. Obecná problematika školství
 3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
 4. Problematika základního školství, reformy, RVP
 5. Profese pedagoga, učitele
 6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
 7. Metodologie pedagogického výzkumu
 8. Malé výzkumné formy
 9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe

LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPPE)

Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Prezenční forma studia - magisterské

 

ZS- PRAXE PRŮBĚŽNÁ 1 pro ZŠ/SŠ (PR1E)

TERMÍN: 10. 10. 2023 - 19. 12. 2023

Na průběžnou pedagogickou praxi v ZS jsou zařazeni studenti, kteří byli přijati do 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Praxe krok za krokem

NÁSTROJE ČJMAAJDJCHNJOVTVZEFYIFŠJ

PR1-E - DOPIS UČITELŮM

PR1E - POKYNY

Videonahrávky na praxích - zásady


LS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 2 pro ZŠ/SŠ (PR2E)

TERMÍN: 20. 2. 2024 - 21. 5. 2024 (úterý)

Na průběžnou pedagogickou praxi v LS jsou zařazeni studenti, kteří úspěšně  absolvovali praxi v zimním semestru (zápočet za ZS). Studenti, kteří za ZS nemají zápočet, případně nesplnili další studijní povinnosti, které jsou podmínkou úspěšného absolvování praxe, nemají na zařazení v LS nárok

PR2E - harmonogram

PR2E - pokyny

PR2E - Krok za krokem

 

 

 

 

ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (SPZE)

TERMÍN: 9. 9. 2024 - 11. 10. 2024

Souvislá pedagogická praxe SPZE  je završující formou praktické přípravy studentů učitelství a má komplexní charakter. Studenti realizují praxi podle studované aprobace 5 týdnů na jedné škole nebo 3 týdny na ZŠ a 2 týdny SŠ.

Pokyny pro studenty

Pokyny pro učitele

Ředitelé - dopis

 Žádost o realizaci praxe

Vstupní list na praxi

Student praktikant - údaje o praxi


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kombinovaná forma studia - bakalářské

ZS,LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

Pedagogické praktikum je ve studijním plánu zařazeno v letním semestru 1. ročníku, ale jeho plnění je třeba zahájit již v říjnu (plnění průběžnou formou). V květnu - červnu je udělován zápočet za absolvování praktika průběžnou formou, v srpnu - září je udělován zápočet za plnění souvislou formou (termíny budou vypsány na STAGu).

PEP-B pokyny

PEP-B nabídka praxí-asistence v ZŠ, ŠD

PEP-B nabídka praxí-kroužky

PEP-B registrační karta

Potvrzení o provedení pedagogické praxe

Žádost o realizaci praxe

Ukázky výstupů z praxe

deník 1 | deník 2 | deník 3


ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE (ASP-B)

Pro studenty kombinované formy studia platí stejné pokyny jako pro studenty prezenčního studia (viz výše)

ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPP-B)

Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

Studenti kombinované formy studia si školy domlouvají sami v místě svého bydliště.

Aktivity: seminární formy + terénní praktika

Témata:

 1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
 2. Obecná problematika školství
 3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
 4. Problematika základního školství, reformy, RVP
 5. Profese pedagoga, učitele
 6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
 7. Metodologie pedagogického výzkumu
 8. Malé výzkumné formy
 9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe
LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPP-B)

Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Kombinovaná forma studia - magisterské

 

 

ZS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 1 pro ZŠ/SŠ (PR1E)

Termín: 10. 10. 2023 - 19. 12. 2023

PR1E je  zaměřena předmětově, zejména na výuku v aprobačních předmětech a s ní spojenou přípravu na vyučovací hodiny, jejich analýzu a reflexi, dále na náslechy a případně na další učitelské aktivity (opravování, příprava pomůcek, dozory apod.). Student tráví v určené škole po domluvě s cvičným učitelem celé dopoledne.

 
 
Nástroje AJČJDJCH,NJMAOVTVZEFYIFŠJ
 
 
 
 

LS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 2 pro ZŠ/SŠ (PR2E)

TERMÍN: 20. 2. 2024 - 21. 5. 2024

Na průběžnou pedagogickou praxi v LS jsou zařazeni studenti, kteří úspěšně  absolvovali praxi v zimním semestru (zápočet za ZS). Studenti, kteří za ZS nemají zápočet, případně nesplnili další studijní povinnosti, které jsou podmínkou úspěšného absolvování praxe, nemají na zařazení v LS nárok.

PR2E - pokyny

 
 
 
 

ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (SPZE)

TERMÍN: 9. 9. 2024 - 11. 10. 2024

Pro studenty v kombinované formě studia platí stejná pravidla plnění SPZE jako pro studenty v prezenční formě studia. Studenti, kteří pracují na pozici učitele, plní praxi na své škole. Studenti, kteří pracují mimo školství si domluví praxi na ZŠ  v místě svého bydliště.

Výstupy z praxe a počet splněných náslechů a odučených hodin jsou stejné jako u prezenčního studia. Specifické úkoly k praxi zadávají oboroví didaktic

Pokyny pro studenty

Pokyny pro učitele

Ředitelé - dopis

 Žádost o realizaci praxe

Vstupní list na praxi

Student praktikant - údaje o praxi