Skip to main content

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ / pro SŠ

Pojetí studia je významně ovlivněno strukturovaným modelem přípravy budoucích učitelů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V bakalářském studiu je kladen důraz na oborovou přípravu v rámci studované aprobace. Těžiště praktické přípravy na učitelskou profesi je až v navazujícím magisterském studiu.

Důležité dokumenty

Pedagogické praxe v akademickém roce 2023 - 2024
II. 1. r. nMgr. PR1E ZS 10. 10. 2023 – 19. 12. 2023 úterý 1 student
            2 studenti
II. 1. r. nMgr. PR2E LS 20. 2. 2024 – 21. 5. 2024 úterý 1 student
            2 studenti
II. 2. r. nMgr. SPZE ZS 11. 9. 2023 – 13. 10. 2023   5 týdnů
            3 týdny
            2 týdny

Prezenční forma studia - bakalářské

 • ZS, LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

  Pedagogické praktikum je ve studijním plánu zařazeno v letním semestru 1. ročníku, ale jeho plnění je třeba zahájit již v říjnu (plnění průběžnou formou). V květnu - červnu je udělován zápočet za absolvování praktika průběžnou formou, v srpnu - září je udělován zápočet za plnění souvislou formou (termíny budou vypsány na STAGU)
  Nabídky ze ZŠ najdete v sekci Aktuality - Pedagogické praktikum, PEP-B, nabídka praxí

  PEP - POKYNY

  PEP-B registrační karta

  Žádost o realizaci praxe


  Potvrzení o provedení pedagogické praxe - DOCX PDF

  Ukázky výstupů z praxe:

  deník 1 | deník 2 | deník 3

 • ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE - povinná praxe (ASP-B)

  ÚVODNÍ SEMINÁŘ PRO STUDENTY PREZENČNÍ FORMY SE KONÁ 3. 3. 2023 V G315 OD 9 HODIN

  Studenti se prostřednictvím asistenční činnosti  seznamují s charakterem práce v ZŠ, pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v ZŠ z hlediska činnosti učitele, žáků a sledují jejich vzájemnou interakci. Učí se individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, reflektovat a sebereflektovat.

  ASP-B pokyny
  ASP-B žádost
  ASP-B, potvrzení o provedení pedagogické praxe
  ASP-B nabídka asistencí ve třídě

   

 • ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPPV)

  Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

  V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

  Formou skupinových návštěv se studenti seznamují s reálnými podmínkami vybraných povolání.

  Aktivity: seminární formy + terénní praktika

  Témata:

  1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
  2. Obecná problematika školství
  3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
  4. Problematika základního školství, reformy, RVP
  5. Profese pedagoga, učitele
  6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
  7. Metodologie pedagogického výzkumu
  8. Malé výzkumné formy
  9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe

  LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPPE)

  Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Prezenční forma studia - magisterské

Kombinovaná forma studia - bakalářské

 • ZS,LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

  Pedagogické praktikum je ve studijním plánu zařazeno v letním semestru 1. ročníku, ale jeho plnění je třeba zahájit již v říjnu (plnění průběžnou formou). V květnu - červnu je udělován zápočet za absolvování praktika průběžnou formou, v srpnu - září je udělován zápočet za plnění souvislou formou (termíny budou vypsány na STAGu).

  PEP - POKYNY

  PEP-B registrační karta

  Potvrzení o provedení pedagogické praxe

  Žádost o realizaci praxe

  Ukázky výstupů z praxe

  deník 1 | deník 2 | deník 3


 • ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE (ASP-B)

  Pro studenty kombinované formy studia platí stejné pokyny jako pro studenty prezenčního studia (viz výše)

 • ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPP-B)

  Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

  V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

  Studenti kombinované formy studia si školy domlouvají sami v místě svého bydliště.

  Aktivity: seminární formy + terénní praktika

  Témata:

  1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
  2. Obecná problematika školství
  3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
  4. Problematika základního školství, reformy, RVP
  5. Profese pedagoga, učitele
  6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
  7. Metodologie pedagogického výzkumu
  8. Malé výzkumné formy
  9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe
  LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPP-B)

  Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Kombinovaná forma studia - magisterské

 • ZS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 1 pro ZŠ/SŠ (PR1E)

  Termín: 11. 10. 2022 - 20. 12. 2022

  PR1E je  zaměřena předmětově, zejména na výuku v aprobačních předmětech a s ní spojenou přípravu na vyučovací hodiny, jejich analýzu a reflexi, dále na náslechy a případně na další učitelské aktivity (opravování, příprava pomůcek, dozory apod.). Student tráví v určené škole po domluvě s cvičným učitelem celé dopoledne.

   
   
   

  LS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 2 pro ZŠ/SŠ (PR2E)

  TERMÍN: 28. 2. 2023 - 30. 5. 2023

  Na průběžnou pedagogickou praxi v LS jsou zařazeni studenti, kteří úspěšně  absolvovali praxi v zimním semestru (zápočet za ZS). Studenti, kteří za ZS nemají zápočet, případně nesplnili další studijní povinnosti, které jsou podmínkou úspěšného absolvování praxe, nemají na zařazení v LS nárok.

  PR2E - dopis učitelům, pokyny

   
 • ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (SPZE)

  TERMÍN: 11. 9. 2023 - 13. 10. 2023

  Pro studenty v kombinované formě studia platí stejná pravidla plnění SPZE jako pro studenty v prezenční formě studia. Studenti, kteří pracují na pozici učitele, plní praxi na své škole. Studenti, kteří pracují mimo školství si domluví praxi na ZŠ  v místě svého bydliště.

  Výstupy z praxe a počet splněných náslechů a odučených hodin jsou stejné jako u prezenčního studia. Specifické úkoly k praxi zadávají oboroví didaktic

  Pokyny pro studenty
  Pokyny pro učitele
  Ředitelé - dopis
  Žádost o realizaci praxe
  Vstupní list na praxi
  Student - praktikant
  Koleje - formulář